1. Tillgänglighet och nyttjande m.m.
För de av Diflex kunder som träffat särskilt avtal med Diflex om leverans av utrustning och produkter, är dessa avtal nedan omnämda som ”kundavtalet”. Vid motsägelse eller oförenlighet mellan kundavtalet och dessa allmänna villkor, skall kundavtalet äga företräde. Diflex äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i Diflex webbshop. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning.

2. Sekretess och personuppgifter
Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden.
När produkter och tjänster beställs från Diflex kommer vi att behandla personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av Diflex integritetspolicy.

3. Bindande beställning
De beställningar som kunden gör via Diflex webbshop är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via Diflex webbshop. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas Diflex som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger Diflex rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos kunden.

4. Produkter
Diflex åtar sig att leverera de produkter som omfattas av kundavtalet och som ingår i Diflex från tid till annan definierade standardsortiment i webbshopen i enlighet med kundavtalet och i övrigt enligt dessa allmänna villkor.

5. Frakt och priser
Aktuella priser på produkter och tillgänglighetsinformation lämnas, förutom på Diflex webbshop, av Diflexs säljare. Om beställning görs i Diflex webbshop gäller det pris som anges i webbshopen vid tidpunkten för beställningen. Mervärdesskatt tillkommer. Det slutliga priset påverkas även av kundavtalets eventuella prisreglering samt, om inte annat avtalats i kundavtalet, tillkommande kostnad för frakt.

6. Betalningsvillkor
Fakturering sker av Diflex AB. Betalning med befriande verkan kan endast göras till det bank- och plusgirokonto som anges i Diflexs faktura till kund. Betalningen skall vara Diflex tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på 10% samt förseningsersättning på 450 SEK (SFS 2013:56).

7. Beställning och orderbekräftelse
Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på Diflex webbshop uppkommer när Diflex bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. Diflex förbehåller sig rätten att själv eller genom annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas.

8. Leverans och risk
Om Diflex ombesörjer transport skall kunden ersätta Diflex utgifter i samband med transporten. Risken för beställda produkter övergår på kunden vid leverans från Diflex lager. Kontakta alltid Diflex (0431-44 99 50) med alla frågor och önskemål kring din order.

9. Transportskador
Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig för manko och/eller skada. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Diflex. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas.

10. Ansökan om retur

11. Garantier och övriga villkor
För samtliga av Diflex sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna bestämmelser. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av Diflex. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/ reklamationer ersätts inte av Diflex.

12. Upplåtelse av nyttjanderätt
Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och Diflex. Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt

13. Ansvarsfriskrivningar m.m.
Diflex ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av Diflex webbshop. Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på grund av fel eller brist i Diflex webbshop eller avbrott eller störning i datasystemet eller teleförbindelse. Diflex svarar inte i något fall för indirekta eller konsekvensskador. Utöver de ev. garantier som gäller för beställda produkter och det felansvar som Diflex påtagit sig i kundavtal, ansvarar Diflex inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden.

14. Äganderättsförbehåll
Produkter som Kunden beställt på Diflex webbshop förblir Diflex egendom och Diflex förbehåller sig äganderätten till beställda Produkter till dess full betalning för dessa erlagts. Diflex äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då kunden leasar eller hyr beställda produkter genom förmedling av Diflex.

15. Tvist
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.